+84 (275) 652-6115
menu
person

NỘI DUNG CÔNG PHÁP MÔN PHÁI BÌNH NAM ĐẠO
30 Tháng 7 2018, 16:21:21
BẢNG D: NỘI DUNG CÔNG PHÁP MÔN PHÁI BÌNH NAM ĐẠO
STT NHẤT BỘ CÔNG PHÁP NHỊ BỘ CÔNG PHÁP TAM BỘ CÔNG PHÁP TỨ BỘ CÔNG PHÁP
1 Nhất cốt công pháp Nhị cốt công pháp Tam cốt công pháp Tứ cốt công pháp
2 Nhất tấn công pháp Nhị tấn công pháp Tam tấn công pháp Tứ tấn công pháp
3 Nhất bộ công pháp Nhị bộ công pháp Tam bộ công pháp Tứ bộ công pháp
4 Nhất cước công pháp Nhị cước công pháp Tam cước công pháp Tứ cước công pháp
5 Nhất thủ công pháp Nhị thủ công pháp Tam thủ công pháp Tứ thủ công pháp
6 Nhất thân công pháp Nhị thân công pháp Tam thân công pháp Tứ thân công pháp
7 Nhất đầu công pháp Nhị đầu công pháp Tam đầu công pháp Tứ đầu công pháp
8 Nhất nhĩ công pháp Nhị nhĩ công pháp Tam nhĩ công pháp Tứ nhĩ công pháp
9 Nhất nhãn công pháp Nhị nhãn công pháp Tam nhãn công pháp Tứ nhãn công pháp
10 Nhất tâm công pháp Nhị tâm công pháp Tam tâm công pháp Tứ tâm công pháp
11 Nhất ý công pháp Nhị ý công pháp Tam ý công pháp Tứ ý công pháp
12 Nhất khí công pháp Nhị khí công pháp Tam khí công pháp Tứ khí công pháp
13 Nhất kình công pháp Nhị kình công pháp Tam kình công pháp Tứ kình công pháp
14 Nhất ngoại công pháp Nhị ngoại công pháp Tam ngoại công pháp Tứ ngoại công pháp
15 Nhất ngạnh công pháp Nhị ngạnh công pháp Tam ngạnh công pháp Tứ ngạnh công pháp
16 Nhất nội công pháp Nhị nội công pháp Tam nội công pháp Tứ nội công pháp
17 Nhất nhuyễn công pháp Nhị nhuyễn công pháp Tam nhuyễn công pháp Tứ nhuyễn công pháp
18 Nhất tọa công pháp Nhị tọa công pháp Tam tọa công pháp Tứ tọa công pháp
19 Nhất thiền công pháp Nhị thiền công pháp Tam thiền công pháp Tứ thiền công pháp
20 Nhất kỳ công pháp Nhị kỳ công pháp Tam kỳ công pháp Tứ kỳ công pháp
Category: Chương trình đào tạo | Added by: admin
Views: 14 | Downloads: 0 | Rating: 5.0/1
Total comments: 0
avatar