+84 (275) 652-6115
menu
person

NỘI DUNG ĐẤU PHÁP MÔN PHÁI BÌNH NAM ĐẠO
20 Tháng 5 2005, 12:58:55

Đấu pháp Võ cổ truyền Việt Nam (Nguồn ảnh Zing.vn)

BẢNG C: NỘI DUNG ĐẤU PHÁP MÔN PHÁI BÌNH NAM ĐẠO
STT ĐƠN QUYỀN ĐẤU PHÁP ĐƠN KHÍ ĐẤU PHÁP DỊCH QUYỀN ĐẤU PHÁP SONG KHÍ ĐẤU PHÁP
1 Đơn nả đấu pháp Độc giản đấu pháp Công thủ đấu pháp Song giản đấu pháp
2 Song nả đấu pháp Bảo địch đấu pháp Phòng thủ đấu pháp Song giản đấu pháp
3 Thuận nả đấu pháp Trường côn đấu pháp Linh thủ đấu pháp Song côn đấu pháp
4 Nghịch đả đấu pháp Nhị khúc đấu pháp Hợp thủ đấu pháp Song khúc đấu pháp
5 Đơn phát đấu pháp Thần phiến đấu pháp Công cước đấu pháp Song phiến đấu pháp
6 Song phát đấu pháp Khoái trủy đấu pháp Phòng cước đấu pháp Song trủy thảo pháp
7 Tróc phát đấu pháp Ô du đấu pháp Liên cước đấu pháp Song tô đấu pháp
8 Hậu phát đấu pháp Linh đao đấu pháp Hợp cước đấu pháp Song đao đấu pháp
9 Tiên cảnh đấu pháp Đơn kiếm đấu pháp Nhất hợp thảo pháp Song kiếm đấu pháp
10 Hậu cảnh đấu pháp Lôi phủ đấu pháp Nhị hợp đấu pháp Song phủ đấu pháp
11 Tiết cảnh đấu pháp Độc thương đấu pháp Tam hợp đấu pháp Song tấu đấu pháp
12 Ngoặc cảnh đấu pháp Trường siêu đấu pháp Tứ hợp đấu pháp Song liềm đấu pháp
13 Tiên bối đấu pháp Bán kích đấu pháp Công thế đấu pháp Song chùy đấu pháp
14 Hậu bối đấu pháp Bồ cào đấu pháp Thủ thế đấu pháp Song câu đấu pháp
15 Tiết bối đấu pháp Thiền trượng đấu pháp Phản thế đấu pháp Song xỉ đấu pháp
16 Bảo bối đấu pháp Tam khúc đấu pháp Biến thế đấu pháp Song não đấu pháp
17 Đơn khóa đấu pháp Thiết lĩnh đấu pháp Nhất dị đấu pháp Song hoàn đấu pháp
18 Lưỡng khóa đấu pháp Nhuyễn tiên đấu pháp Nhị dị đấu pháp Song tiên đấu pháp
19 Nghịch khóa đấu pháp Lăn khiên đấu pháp Tam dị đấu pháp Song xích đấu pháp
20 Thúc khóa đấu pháp Tiễn cung đấu pháp Tứ dị đấu pháp Song châu đấu pháp
.
Category: Chương trình đào tạo | Added by: admin | Tags: noi dung dau phap
Views: 20 | Downloads: 0 | Rating: 5.0/1
Total comments: 0
avatar