+84 (275) 652-6115
menu
person

NỘI DUNG LỰC PHÁP MÔN PHÁI BÌNH NAM ĐẠO
30 Tháng 7 2018, 16:24:04
BẢNG E: NỘI DUNG LỰC PHÁP MÔN PHÁI BÌNH NAM ĐẠO
STT NHẤT BỘ NHỊ BỘ TAM BỘ TỨ BỘ
1 Nhất tấn lực pháp Nhị tấn lực pháp Tam tấn lực pháp Tứ tấn lực pháp
2 Nhất sơn lực pháp Nhị sơn lực pháp Tam sơn lực pháp Tứ sơn lực pháp
3 Nhất đao lực pháp Nhị đao lực pháp Tam đao lực pháp Tứ đao lực pháp
4 Nhất cước lực pháp Nhị cước lực pháp Tam cước lực pháp Tứ cước lực pháp
5 Nhất tất lực pháp Nhị tất lực pháp Tam tất lực pháp Tứ tất lực pháp
6 Nhất phúc lực pháp Nhị phúc lực pháp Tam phúc lực pháp Tứ phúc lực pháp
7 Nhất bối lực pháp Nhị bối lực pháp Tam bối lực pháp Tứ bối lực pháp
8 Nhất tẩu lực pháp Nhị tẩu lực pháp Tam tẩu lực pháp Tứ tẩu lực pháp
9 Nhất khiêu lực pháp Nhị khiêu lực pháp Tam khiêu lực pháp Tứ khiêu lực pháp
10 Nhất xà lực pháp Nhị xà lực pháp Tam xà lực pháp Tứ xà lực pháp
11 Nhất khóa lực pháp Nhị khóa lực pháp Tam khóa lực pháp Tứ khóa lực pháp
12 Nhất chưởng lực pháp Nhị chưởng lực pháp Tam chưởng lực pháp Tứ chưởng lực pháp
13 Nhất quyền lực pháp Nhị quyền lực pháp Tam quyền lực pháp Tứ quyền lực pháp
14 Nhất hạc lực pháp Nhị hạc lực pháp Tam hạc lực pháp Tứ hạc lực pháp
15 Nhất hổ lực pháp Nhị hổ lực pháp Tam hổ lực pháp Tứ hổ lực pháp
16 Nhất báo lực pháp Nhị báo lực pháp Tam báo lực pháp Tứ báo lực pháp
17 Nhất ưng lực pháp Nhị ưng lực pháp Tam ưng lực pháp Tứ ưng lực pháp
18 Nhất trửu lực pháp Nhị trửu lực pháp Tam trửu lực pháp Tứ trửu lực pháp
19 Nhất trụ lực pháp Nhị trụ lực pháp Tam trụ lực pháp Tứ trụ lực pháp
20 Nhất đầu lực pháp Nhị đầu lực pháp Tam đầu lực pháp Tứ đầu lực pháp
Category: Chương trình đào tạo | Added by: admin
Views: 9 | Downloads: 0 | Rating: 5.0/1
Total comments: 0
avatar