menu
person

HOA THỦ KỸ PHÁP MÔN PHÁI BÌNH NAM ĐẠO
2018 Tháng 7 25, 12:47:03

Thủ hình võ thuật


PHẦN 1: QUYỀN HOA THỦ PHÁP

BỘ 1: TIÊN QUYỀN HOA THỦ (CẤP 1)

1. Cử tiên quyền thủ: Gạt ngửa nắm tay từ dưới lên trước trán.

2. Khắc tiên quyền thủ: Gạt ụp nắm tay từ trên xuống trước ngực.

3. Bát tiên quyền thủ: Gạt úp nắm tay từ trong ra trước ngực.

4. Khóa tiên quyền thủ: Gạt úp nắm tay từ ngoài vào trước ngực.

BỘ 2: KIỀU QUYỀN HOA THỦ (CẤP 2)

5. Khai kiều quyền thủ: Gạt ngửa nắm tay từ trong ra trước

6. Giá kiều quyền thủ: Gạt ngửa nắm tay dưới lên xéo

7. Triệt kiều quyền thủ: Gạt úp nắm tay từ trên xuống ngang

8. Phá kiều quyền thủ: Gạt úp nắm tay từ trên xuống xéo

BỘ 3: THIẾT QUYỀN HOA THỦ (CẤP 3)

9. Cổn thiết quyền thủ: Búa đứng nắm tay từ trên xuống trước ngực.

10. Đảo thiết quyền thủ: Búa úp nắm tay từ ngoài vào trước ngực.

11. Phạt thiết quyền thủ: Búa ngửa nắm tay từ ngoài xéo vào gối.

12. Bạt thiết quyền thủ: Búa úp nắm tay từ trong ra ngang hông.

BỘ 4: SƠN QUYỀN HOA THỦ (CẤP 5.1)

13. Du sơn quyền thủ: Búa úp nắm tay từ trong ra ngang hông.

14. Trấn sơn quyền thủ: Búa đứng nắm tay từ trong ra ngang gối.

15. Phục sơn quyền thủ: Búa đứng nắm tay từ trước ra sau trên lưng.

16. Hồi sơn quyền thủ: Búa đứng nắm tay từ trước ra sau dưới lưng.

BỘ 5: TRỰC QUYỀN HOA THỦ (CẤP 5.2)

17. Thượng trực quyền thủ: Đấm úp nắm tay từ dưới lên trước trán.

18. Trung trực quyền thủ: Đấm úp nắm tay từ trong ra trước ngực.

19. Hạ trực quyền thủ: Đấm úp nắm tay từ trên xuống trước bụng.

20. Hoành trực quyền thủ: Đấm úp nắm tay từ trong ra ngang hông.

BỘ 6: LẬP QUYỀN HOA THỦ (CẤP 6.1)

21. Xung lập quyền thủ: Đấm đứng nắm tay từ dưới lên trước cằm.

22. Thốn lập quyền thủ: Đấm đứng nắm tay từ trong ra trước ngực.

23. Châu lập quyền thủ: Đấm đứng nắm tay từ trên xuống trước bụng.

24. Chấn lập quyền thủ: Đấm đứng nắm tay từ trong ra ngang hông.

BỘ 7: CÂU QUYỀN HOA THỦ (CẤP 7.1)

25. Đăng câu quyền thủ: Đấm móc nắm tay từ dưới lên trước cằm.

26. Đảo câu quyền thủ: Đấm móc nắm tay từ ngoài vào trước ngực.

27. Hoành câu quyền thủ: Đấm móc nắm tay từ dưới lên ngang hông.

28. Yểm câu quyền thủ: Đấm móc nắm tay từ ngoài vào xéo bụng.

BỘ 8: BỐI QUYỀN HOA THỦ (CẤP 7.2)

29. Giáng bối quyền thủ: Đập lưng nắm tay từ trên xuống trước ngực.

30. Bạt bối quyền thủ: Đập lưng nắm tay từ trong ra trước vai.

31. Áp bối quyền thủ: Đập lưng nắm tay từ trên xuống ngang hông.

32. Di bối quyền thủ: Đập lưng nắm tay từ ngoài vào trước ngực.

BỘ 9: LƯỠNG QUYỀN HOA THỦ (CẤP 8.1)

33. Âm lưỡng quyền thủ: Hai tay đỡ chéo trước ở hạ bộ.

34. Dương lưỡng quyền thủ: Hai tay đỡ chéo ở trước trán.

35. Hoán lưỡng quyền thủ: Hai tay giao hoán đổi thuận nghịch.

36. Triển lưỡng quyền thủ: Hai tay mở sang hai hướng khác nhau trên dưới.

BỘ 10: TÙY QUYỀN HOA THỦ (CẤP 9.1)

37. Xuất tùy quyền thủ: Tay đánh trên mặt tay đánh dưới bụng.

38. Tương tùy quyền thủ: Tay đánh trước lên cằm tay đánh sau dưới bụng.

39. Phong tùy quyền thủ: Hai tay đỡ song song trước mặt.

40. Chiến tùy quyền thủ: Hai tay đỡ trước sau chiến đấu.
 
PHẦN 2: ĐAO HOA THỦ PHÁP

BỘ 11: TIÊN ĐAO HOA THỦ (CẤP 9.2)

41. Cử tiên đao thủ: Gạt ngửa từ dưới lên trước trán.

42. Khắc tiên đao thủ: Chặn úp từ trên xuống trước ngực

43. Bát tiên đao thủ: Gạt úp từ trong ra ngoài vai.

44. Khóa tiên đao thủ: Chém úp từ ngoài vào trước mặt.

BỘ 12: KIỀU ĐAO HOA THỦ (CẤP 9.3)

45. Khai kiều đao thủ: Giống Khai kiều quyền thủ.

46. Giá kiều đao thủ: Giống Giá kiều quyền thủ.

47. Triệt kiều đao thủ: Giống Triệt kiều quyền thủ.

48. Phá kiều đao thủ: Giống Phá kiều quyền thủ.

BỘ 13: THIẾT ĐAO HOA THỦ (CẤP 10.1)

49. Trảm thiết đao thủ: Giống Cổn thiết quyền thủ.

50. Đảo thiết đao thủ: Chém ngửa tay từ ngoài vào vào.

51. Phạt thiết đao thủ: Giống Phạt thiết quyền thủ.

52. Bạt thiết đao thủ: Giống Bạt thiết quyền thủ.

BỘ 14: CƯƠNG QUYỀN HOA THỦ (cấp 10.2)
53. Bổ cương quyền thủ: Giống Du sơn quyền thủ
54. Trấn cương quyền thủ: Giống Trấn sơn quyền thủ
55. Phục cương quyền thủ: Giống Phục sơn quyền thủ
56. Hồi cương quyền thủ: Giống Hồi sơn quyền thủ
BỘ 5: TRỰC QUYỀN HOA THỦ (cấp 10.3)
17. Thượng trực quyền thủ: Đấm úp nắm tay từ dưới lên trước
18. Trung trực quyền thủ: Đấm úp nắm tay từ trong ra trước
19. Hạ trực quyền thủ: Đấm úp nắm tay từ trên xuống trước
20. Hoành trực quyền thủ: Đấm úp nắm tay từ trong ra ngang
BỘ 6: LẬP QUYỀN HOA THỦ (cấp 11.1)
21. Xung lập quyền thủ: Đấm đứng nắm tay từ dưới lên trước
22. Thốn lập quyền thủ: Đấm đứng nắm tay từ trong ra trước
23. Châu lập quyền thủ: Đấm đứng nắm tay từ trên xuống trước
24. Chấn lập quyền thủ: Đấm đứng nắm tay từ trong ra ngang
BỘ 7: CÂU QUYỀN HOA THỦ (cấp 71)
25. Đăng câu quyền thủ: Đấm móc nắm tay từ dưới lên trước
26. Đảo câu quyền thủ: Đấm móc nắm tay từ ngoài vào trước
27. Hoành câu quyền thủ: Đấm móc nắm tay từ dưới lên ngang
28. Yểm câu quyền thủ: Đấm móc nắm tay từ ngoài vào xéo
BỘ 8: BỐI QUYỀN HOA THỦ (cấp 72)
29. Giáng bối quyền thủ: Đập lưng nắm tay từ trên xuống trước
30. Bạt bối quyền thủ: Đập lưng nắm tay từ trong ra trước
31. Áp bối quyền thủ: Đập lưng nắm tay từ trên xuống ngang
32. Di bối quyền thủ: Đập lưng nắm tay từ ngoài vào trước
BỘ 9: LƯỠNG QUYỀN HOA THỦ (cấp 81)
33. Âm lưỡng quyền thủ: Hai tay đỡ chéo trước ở hạ bộ
34. Dương lưỡng quyền thủ: Hai tay đỡ chéo ở trước trán
35. Hoán lưỡng quyền thủ: Hai tay giao hoán đổi thuận nghịch
36. Triển lưỡng quyền thủ: Hai tay mở sang hai hướng khác nhau
BỘ 10: TÙY QUYỀN HOA THỦ (cấp 91)
37. Xuất tùy quyền thủ: Tay đánh trên tay đánh dưới
38. Tương tùy quyền thủ: Tay đánh trước tay đánh sau
39. Phong tùy quyền thủ: Hai tay đỡ song song
40. Chiến tùy quyền thủ: Hai tay đỡ trước sau.
 ...
42. Đoạn cương đao thủ: Chém ngửa cạnh tay từ ngoài vào trước
45. Thích cương đao thủ: Đâm đứng mũi ngón tay tới trước
47. Ấn cương đao thủ: Đẩy đứng cạnh tay tới trước
48. Phất cương đao thủ: Chém úp cạnh tay tới trước
49. Phản cương đao thủ: Hất đứng cạnh tay từ dưới lên
 
Bến Tre, ngày 07 tháng 07 năm 2018
MÔN PHÁI BÌNH NAM ĐẠO
CHƯỞNG MÔN

(Đã ký)
Nguyễn Thái Bình
Category: Tư liệu lưu trữ | Added by: admin | Tags: hoa thu ky phap
Views: 37 | Downloads: 0 | Rating: 5.0/1
Total comments: 0
avatar